menu search
 • Kaydol
brightness_auto

Hoş geldiniz! TÜRKLER SORUYOR PLATFORMU'na katılmak ister misiniz? Hemen kayıt olun veya giriş yapın.

more_vert

Felsefe Nedir? Felsefenin Tanımı, Tarihi, Dalları ve Önemi hakkında bilgi verir misiniz

thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme

1 cevap

more_vert

Felsefe, varlık, bilgi, değer, mantık, dil, ahlak, sanat, din, siyaset gibi temel konuları araştıran, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan bir bilim dalıdır. Felsefe, insanlığın en eski ve en geniş bilim dalıdır. Bu yazıda, felsefenin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, hangi dallara ayrıldığını ve neden önemli olduğunu anlatacağız.

Felsefe Nedir?

Felsefe, Yunanca “philosophia” kelimesinden gelir ve “bilgelik sevgisi” anlamına gelir. Felsefe, insanın kendisi, doğa, evren, tanrı, toplum, kültür, tarih, bilim, sanat, din, siyaset gibi konular hakkında merak duyması, soru sorması, cevap araması, düşünmesi, tartışması, eleştirmesi ve yorumlaması sürecidir. Felsefe, insanın varoluşunun anlamını, bilginin kaynağını, değerlerin ölçütünü, mantığın kurallarını, dilin işlevini, ahlakın ilkelerini, sanatın güzelliğini, dinin gerçekliğini, siyasetin amacını ve diğer pek çok temel konuyu araştıran, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan bir bilim dalıdır.

Felsefe, insanlığın en eski ve en geniş bilim dalıdır. Felsefe, insanın var olduğu andan itibaren başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Felsefe, insanın kendini ve çevresini anlamaya çalıştığı, hayret ettiği, şüphe ettiği, hayal ettiği, yaratıcı olduğu, özgür olduğu, sorumlu olduğu ve mutlu olmaya çalıştığı bir bilim dalıdır. Felsefe, insanın kendini ve çevresini değiştirmeye, geliştirmeye, iyileştirmeye, güzelleştirmeye, adaletli kılmaya ve anlamlı kılmaya çalıştığı bir bilim dalıdır.

Felsefenin Tarihi

Felsefenin tarihi, insanlık tarihiyle paralel olarak gelişmiş ve farklı kültürlerde, coğrafyalarda, dönemlerde ve akımlarda farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Felsefenin tarihi, genellikle Doğu Felsefesi ve Batı Felsefesi olarak iki ana bölüme ayrılır. Doğu Felsefesi, Hint, Çin, Japon, İran, İslam, Türk gibi Asya ve Ortadoğu kökenli felsefeleri kapsar. Batı Felsefesi, Antik Yunan, Roma, Hristiyan, Yahudi, Rönesans, Aydınlanma, Modern, Postmodern gibi Avrupa ve Amerika kökenli felsefeleri kapsar.

Felsefenin tarihi, aynı zamanda felsefenin temel dallarına göre de sınıflandırılabilir. Felsefenin temel dalları, varlık, bilgi, değer, mantık, dil, ahlak, sanat, din, siyaset gibi konuları inceleyen ve bunlara ilişkin teoriler, kavramlar, argümanlar, yöntemler, akımlar, okullar, düşünürler, eserler üreten felsefenin alt bilim dallarıdır. Felsefenin temel dalları, genellikle Ontoloji, Epistemoloji, Aksiyoloji, Mantık, Dil Felsefesi, Etik, Estetik, Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi gibi isimlerle anılır.

Felsefenin Dalları

Felsefenin dalları, felsefenin temel konularını inceleyen ve bunlara ilişkin teoriler, kavramlar, argümanlar, yöntemler, akımlar, okullar, düşünürler, eserler üreten felsefenin alt bilim dallarıdır. Felsefenin dalları, felsefenin kapsamını, yöntemini, amacını ve sonucunu belirler. Felsefenin dalları, birbirleriyle ilişkili, etkileşimli, karşılaştırmalı ve bütüncül bir şekilde çalışır. Felsefenin dalları, felsefenin zenginliğini, çeşitliliğini, derinliğini ve gücünü gösterir. Felsefenin dalları, şunlardır:

 • Ontoloji: Varlık felsefesi olarak da bilinir. Varlığın ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden olduğunu, ne tür olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını, nasıl bilindiğini, nasıl değiştiğini, nasıl etkileştiğini, nasıl anlamlandırıldığını ve nasıl değerlendirildiğini inceleyen felsefe dalıdır. Ontoloji, varlık, yokluk, gerçeklik, doğa, evren, tanrı, insan, madde, ruh, öz, neden, sonuç, değişim, süreklilik, bütünlük, parçalılık, teklik, çokluk, birlik, çeşitlilik, benzerlik, farklılık, özdeşlik, ayrım, ilişki, bağımlılık, bağımsızlık, zorunluluk, olasılık, imkan, imkansızlık, varoluş, özgürlük, sorumluluk, anlam, değer gibi kavramları inceler.
 • Epistemoloji: Bilgi felsefesi olarak da bilinir. Bilginin ne olduğunu, nasıl elde edildiğini, nereden geldiğini, neye dayandığını, nasıl doğrulandığını, nasıl paylaşıldığını, nasıl kullanıldığını, nasıl geliştirildiğini, nasıl sınırlı olduğunu, nasıl eleştirildiğini ve nasıl değerlendirildiğini inceleyen felsefe dalıdır. Epistemoloji, bilgi, bilinç, algı, duyu, akıl, mantık, deneyim, sezgi, bellek, dil, iletişim, öğrenme, öğretme, araştırma, bilim, sanat, din, siyaset, doğruluk, yanlışlık, kesinlik, belirsizlik, kuşku, şüphe, inanç, görüş, kanıt, argüman, açıklama, yorum, anlama, anlatma, bilgelik, cehalet gibi kavramları inceler.
 • Aksiyoloji: Değer felsefesi olarak da bilinir. Değerlerin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, nereden kaynaklandığını, neye göre belirlendiğini, nasıl ölçüldüğünü, nasıl paylaşıldığını, nasıl uygulandığını, nasıl değiştiğini, nasıl eleştirildiğini ve nasıl değerlendirildiğini inceleyen felsefe dalıdır. Aksiyoloji, değer, iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, doğruluk, yanlışlık, adalet, haksızlık, mutluluk, mutsuzluk, özgürlük, zorunluluk, erdem, kusur, ahlak, estetik, siyaset, ekonomi gibi kavramları inceler. Aksiyoloji, değerlerin nesnel, sübjektif, göreceli, evrensel, tarihsel, kültürel, bireysel, toplumsal, doğal, yapay, rasyonel, duygusal, pratik, teorik, normatif, açıklayıcı gibi farklı boyutlarını, kaynaklarını, ölçütlerini, türlerini, sınıflarını, ilişkilerini ve sorunlarını araştırır. Aksiyoloji, değerlerin insan hayatını, davranışlarını, tercihlerini, tutumlarını, yargılarını, inançlarını, ideallerini, amaçlarını, normlarını, kurallarını, standartlarını, haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini, ödevlerini, haklarını, yetkilerini, yararlarını, zararlarını, sonuçlarını ve etkilerini nasıl şekillendirdiğini, yönlendirdiğini, belirlediğini ve değerlendirdiğini inceler.

  Aksiyoloji, felsefenin en önemli ve en zor dallarından biridir. Aksiyoloji, insanın hayatının anlamını, amacını, değerini ve önemini sorgular. Aksiyoloji, insanın hayatını nasıl yaşaması, nasıl davranması, nasıl seçmesi, nasıl düşünmesi, nasıl hissetmesi, nasıl inanması, nasıl yaratması, nasıl değiştirmesi ve nasıl geliştirmesi gerektiğini tartışır. Aksiyoloji, insanın hayatını daha iyi, daha güzel, daha doğru, daha adil, daha mutlu, daha özgür, daha erdemli, daha kusursuz, daha anlamlı ve daha değerli kılmaya çalışır. Aksiyoloji, insanın hayatını değerlendiren, yargılayan, eleştiren, öneren, öğreten, yönlendiren, ilham veren ve motive eden bir felsefe dalıdır.

  Sonuç

  Felsefe, bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefe, insanın kendisi, doğa, evren, tanrı, toplum, kültür, tarih, bilim, sanat, din, siyaset gibi konular hakkında merak duyması, soru sorması, cevap araması, düşünmesi, tartışması, eleştirmesi ve yorumlaması sürecidir. Felsefe, insanın varoluşunun anlamını, bilginin kaynağını, değerlerin ölçütünü, mantığın kurallarını, dilin işlevini, ahlakın ilkelerini, sanatın güzelliğini, dinin gerçekliğini, siyasetin amacını ve diğer pek çok temel konuyu araştıran, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan bir bilim dalıdır.

  Felsefe, insanlığın en eski ve en geniş bilim dalıdır. Felsefe, insanın var olduğu andan itibaren başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Felsefe, insanın kendini ve çevresini anlamaya çalıştığı, hayret ettiği, şüphe ettiği, hayal ettiği, yaratıcı olduğu, özgür olduğu, sorumlu olduğu ve mutlu olmaya çalıştığı bir bilim dalıdır. Felsefe, insanın kendini ve çevresini değiştirmeye, geliştirmeye, iyileştirmeye, güzelleştirmeye, adaletli kılmaya ve anlamlı kılmaya çalıştığı bir bilim dalıdır.

  Felsefe, varlık, bilgi, değer, mantık, dil, ahlak, sanat, din, siyaset gibi temel konuları inceleyen ve bunlara ilişkin teoriler, kavramlar, argümanlar, yöntemler, akımlar, okullar, düşünürler, eserler üreten felsefenin alt bilim dallarından oluşur. Felsefenin dalları, felsefenin kapsamını, yöntemini, amacını ve sonucunu belirler. Felsefenin dalları, birbirleriyle ilişkili, etkileşimli, karşılaştırmalı ve bütüncül bir şekilde çalışır. Felsefenin dalları, felsefenin zenginliğini, çeşitliliğini, derinliğini ve gücünü gösterir.

  Sıkça Sorulan Sorular

Felsefe ile bilim arasındaki fark nedir?

 • Felsefe ile bilim arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar vardır. Felsefe ile bilim, her ikisi de insanın merak duyduğu, soru sorduğu, cevap aradığı, düşündüğü, tartıştığı, eleştirdiği ve yorumladığı bilgi üretme süreçleridir. Felsefe ile bilim, her ikisi de insanın kendisi, doğa, evren, toplum, kültür, tarih, bilim, sanat, din, siyaset gibi konularla ilgilenir. Felsefe ile bilim, her ikisi de insanın hayatını anlamlandırmaya, yönlendirmeye, değiştirmeye ve geliştirmeye çalışır.

Felsefe ile bilim arasındaki farklar ise şunlardır:

 •   - Felsefe, daha çok temel, soyut, genel, evrensel, normatif, değerli, spekülatif, kavramsal, eleştirel, yorumlayıcı, sentetik, bütüncül, yaratıcı ve özgün bilgi üretir. Bilim, daha çok uygulamalı, somut, özel, göreceli, açıklayıcı, nötr, deneysel, ampirik, analitik, parçalı, sistematik ve tekrarlanabilir bilgi üretir.
 •   - Felsefe, daha çok mantık, dil, sezgi, yaratıcılık, hayal gücü, özgürlük, eleştirellik, yorumlama, tartışma, diyalektik, retorik, metafor, paradoks, ironi gibi yöntemler kullanır. Bilim, daha çok gözlem, deney, ölçüm, test, hipotez, teori, kanun, model, simülasyon, istatistik, matematik, algoritma, formül, grafik, tablo gibi yöntemler kullanır.
 •   - Felsefe, daha çok kesin, nihai, değişmez, tartışmasız, dogmatik, otoriter, mutlak, tek, sabit, kapanışlı, kapalı, statik, monolog, tek yönlü, tek sesli bilgi sunar. Bilim, daha çok geçici, geçerli, değişken, tartışılabilir, eleştirilebilir, demokratik, göreceli, çok, dinamik, açık, açık uçlu, canlı, diyalog, çok yönlü, çok sesli bilgi sunar.
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme

İlgili sorular

thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap

7.2k soru

10.9k cevap

15 yorum

76 üye

...